Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1 Základné pojmy

1.1 Prevádzkovateľom internetového obchodu ever.sk je:

EVER, s.r.o.
Sídlo: Komenského 1, 080 01 Prešov
IČO:36492370
IČ DPH:SK2021792740
Deň zápisu: 27.03.2004
Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 051/ 7721 597, fax č.: 051/ 7721 596, e-mail: pr@soi.sk.

Platca DPH

Kontaktný email: obchod@ever.sk
Kontaktný telefón: 051 / 77 20 624

(ďalej len predávajúci)

1.2 Objednávateľ je osoba (spoločnosť), ktorá si vybrala a zaplatila za služby alebo tovar na stránkach www.ever.sk. Objednávateľ musí v objednávke, resp. pri registrácii presne a pravdivo uviesť adresu doručenia, prípadne iné kontaktné údaje. Objednávka je príkazom pre predávajúceho na realizáciu objednaného tovaru od objednávateľa. Všetky objednávky realizované prostredníctvom www.ever.sk sú záväzné.

2 Dodanie tovaru

2.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky objednávateľa za dohodnutú cenu. Ku každej objednávke mimo objednávok na dobierku bude emailom odoslaná elektronická predfaktúra a po uhradení objednávky originálna faktúra v elektronickej podobe. Pri objednávkach s formou doručenia na dobierku bude originálna faktúra odoslaná emailom ako príloha vo forme elektronickej faktúry.

2.2 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorenie dodania objednaného tovaru zavinené doručovateľom a za poškodenie zásielky zavinené doručovateľom.

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu. Predmetné plnenie je zahájené ihneď po spracovaní objednávky (max. do 3 pracovných dní po objednaní). Zároveň je zaslaná v emailovej správe elektronická predfaktúra, ktorá je splatná do 14 dní. Uskutočnením platby sa rozumie pripísanie platby na účet prevádzkovateľa, maximálne do 14 dní po odoslaní predfaktúry. Pri neuhradení v dobe splatnosti faktúry a po expedovaní objednaného tovaru môžu byť firemné údaje predané tretej strane a to len za účelom vynútenia platby.

3 Dodacie podmienky

 • Termín odoslania je v lehote 1-28 pracovných dní od objednania s garanciou doručenia na adresu doručenia do 50 dní od realizovania objednávky.
 • Objednávky vybavujeme priebežne

Je potrebné rátať s tým, že jednotlivé položky v objednávke nemusia byť odoslané naraz. Môže sa však stať, že napriek našej maximálnej snahe, je Vami zvolený tovar dočasne alebo úplne vypredaný. V prípade nedostupnosti tovaru budete telefonický alebo prostredníctvom emailu informovaní.

3.1 Pri objednávke prijatej cez víkend sa ráta ako prvý deň, prvý pracovný deň. Pokiaľ by sa dodacia lehota predĺžila, bude objednávateľ včas o termíne dodania informovaný e-mailom alebo telefonicky.

4 Platobné podmienky

4.1 Za objednaný tovar cez www.ever.sk môžete zaplatiť prostredníctvom:

 • Dobierka – zaplatenie tovaru v hotovosti pri prevzatí zásielky. Pri tomto spôsobe dopravy účtujeme k celkovej cene za tovar poplatky za poštovné a balné sumarizované na podstránke Poštovné a doprava.
 • Bankový prevod – na e-mail zadaný pri objednaní obdržíte všetky potrebné údaje na uhradenie objednávky bankovým prevodom (variabilný symbol, číslo účtu, sumu). Po pripísaní úhrady na náš bankový účet Vám bude tovar odoslaný a vystavená originálna faktúra v elektronickej podobe. Pri tomto spôsobe dopravy účtujeme k celkovej cene za tovar poplatok za poštovné a balné sumarizované na podstránke Poštovné a doprava.

5 Záručné podmienky

5.1 Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Doklad o prevzatí tovaru (zaplatení) si dôkladne uschovajte.

5.2 Zrušenie, alebo stornovanie objednávky:

 • Zrušenie alebo stornovanie objednávky sa riadi zákonom 102/2014 Z.z.
 • Objednávateľ má právo v zmysle § 7 ods. 1 a ods. 5 zákona 102/2014 Z.z. na vrátenie tovaru pri zakúpení tovaru prostredníctvom internetu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia, alebo aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, teda ešte pred dodaním tovaru.
 • Pri vrátení tovaru je nutné zaslať spolu s tovarom aj vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy poštou alebo elektronicky emailom na obchod@ever.sk.
 • Pri zasielaní poštou odporúčame využiť službu doporučenej zásielky kvôli jej sledovaniu.
 • Predávajúci je povinný objednávateľovi vrátiť už zaplatenú kúpnu sumu, alebo jej časť najneskôr do 14 dní odo dňa prijatia formuláru na odstúpenie od zmluvy.
 • Formulár na odstúpenie od zmluvy je k stiahnutiu tu: odstupenie_od_zmluvy_ever
 • Splatnosť faktúry je stanovená na 14 kalendárnych dní odo dňa vystavenia predfaktúry. Ak objednávateľ neuhradí dohodnutú čiastku v stanovenej lehote, môže predávajúci od zmluvy odstúpiť.
 • V prípade odstúpenia od zmluvy do expedície tovaru neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky.
 • Oprávneným odstúpením objednávateľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť objednávateľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia cenu zaplatenú za tovar.
 • Objednávateľ prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho, s jeho reklamačným poriadkom a že s týmito súhlasí.

5.3 Záruka:

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu [§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka]. Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový tovar.

Všetky záručné opravy uplatnené právom sú bezplatné.

6 Reklamácia

Nepreberajte zásielky od doručovateľov ktoré majú poškodený obal.

Všetky výrobky na našich stránkach majú:

 • zákonom stanovenú záručnú lehotu
 • zákonom stanovenú lehotu na skryté závady
 • záručnú lehotu od výrobcu, ktorej dĺžka a rozsah závisia od výrobkov a značiek

Reklamáciu môžete vybaviť:

Pred samotnou reklamáciou nás kontaktuje a informujte. Následne tovar na reklamáciu zašlite na našu adresu uvedenú nižšie, nie však na dobierku! Najlepší spôsob je zaslať tovar doporučenou zásielkou. K tovaru musí byť priložená fotokópia faktúry, ktorú kupujúci prijal a sprievodný list ohľadom reklamovanej veci. Vaša reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní od doručenia reklamovaného tovaru na našu adresu. O priebehu reklamácie budete informovaný. Akonáhle prijmeme Váš tovar, budeme Vás informovať o ďalších krokoch reklamácie, k obojstranne vyhovujúcemu riešeniu. Najčastejšie posielame tovar nový (kus za kus), alebo iný, Vami vybraný (v rovnakej cenovej kategórii), prípadne Vám vrátime peniaze. Následne bude reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. Okamžite budete telefonicky alebo e-mailom informovaní o výsledku reklamácie.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z používania tovarov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania, rovnako ako za škody spôsobené vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Záručná doba je pri každom tovare 24 mesiacov (ak nie je uvedené inak – napríklad na nami recyklované laserové kazety dávame doživotnú záruku).

Reklamovaný produkt zašlite na adresu:

EVER, s.r.o.
Komenského 1, 080 01 Prešov

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 051/ 7721 597, fax č.: 051/ 7721 596, e-mail: pr@soi.sk.

Upozornenie: Ak dôjde k poškodeniu tovaru zo strany kupujúceho, predávajúci nie je povinný reklamáciu uznať.

V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľky alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7 Ochrana osobných údajov

7.1 Prevádzkovateľ internetového obchodu www.ever.sk uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Tieto údaje chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nebudú poskytnuté tretiemu subjektu.

Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané.

8 Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že nie ste spokojný s vybavením Vašej objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, napíšte nám na obchod@ever.sk. Pokiaľ sme Vašu reklamáciu nevybavili k Vašej spokojnosti alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť Vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 30 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Formulár pre podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – www.mhsr.sk.

9 Záverečné ustanovenia

9.1 Všetky vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

9.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto zmluvné podmienky meniť v prípade potreby.

9.3 Tieto špecifické obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 24.4.2017

Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami predaja a že s týmito súhlasí.